REGULAMIN KONKURSU

 

 

REGULAMIN ROZDANIA INSTAGRAMOWEGO : 

Regulamin Rozdania na Instagramie pod nazwą
„Lena i Śnieżek – Przyjaźń niejedno ma imię ”


§1 Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest Kino Świat sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ulica
Belwederska 20/22 identyfikującą się numerem NIP 5213273776 , REGON 015618659, KRS
0000184012, kapitał zakładowy 50 000 zł dalej zwany „Organizatorem”.
2. Rozdanie prowadzone jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
3. Rozdanie rozpoczyna się dnia 1.08.2022 r., a kończy się dnia 5 sierpnia 2022 r. o godz.
23:59:59 czasu polskiego.


§2. Uczestnicy i zasady Rozdania
1. Udział w Rozdaniu jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Rozdaniu może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu
Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę
na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Rozdania poprzez
zgłoszenie udziału w Rozdaniu;
b) ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiadających adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) posiada publiczne konto (profil) w serwisie Instagram,
e) wykona Zadanie Rozdaniowe.
3. Uczestnikiem Rozdania może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2.
ust. 2 Regulaminu.
4. Z udziału Rozdaniu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Rozdania na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny
(małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
5. Celem wzięcia udziału w Rozdaniu, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie
konkursowe polegające na zamieszczeniu w serwisie Instagram pod postem
rozdaniowym na koncie @nieperfekcyjnamama_pl komentarza zawierającego odpowiedź
na pytanie: Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem i dlaczego? (dalej: Zadanie
Rozdaniowe).
6. Wykonanie Zadania Rozdaniowego oznacza zamieszczenie pod postem konkursowym
zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL:
www.instagram.com/nieperfekcyjna_mama komentarza będącego odpowiedzią na
pytanie: Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem i dlaczego?
7. W Rozdaniu wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Rozdaniowe w
czasie trwania Rozdania.
8. Uczestnik może wziąć udział w Rozdaniu wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Rozdaniu
wykonanych Zadań Rozdaniowych, których autorzy:
a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
2
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
e) użyli w Zadaniu Rozdaniowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści
pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym
lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów
trzecich bądź Organizatora.


§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Rozdaniowych
1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Rozdaniowe nie będzie naruszać
jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności
ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Rozdaniowego wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Rozdaniowe nie jest
obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.
3. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania
Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Rozdaniu Zadania
Rozdaniowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik
Rozdania (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego
Zadania Rozdaniowego na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono –
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b – publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do
pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.


§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Rozdania, Organizator powołuje
Komisję dalej zwaną Komisją Rozdania. Do zadań Komisji Rozdania należeć będzie
czuwanie nad prawidłowością przebiegu Rozdania, podejmowanie decyzji we wszelkich
kwestiach dotyczących Rozdania, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego
Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej:
Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2. Po zakończeniu Rozdania, Komisja Rozdania dokona oceny wykonanych przez
Uczestników Zadań Rozdaniowych i wyłoni wśród Uczestników 3 (słownie: trzech)
Zwycięzców, którzy w ocenie Komisji Rozdania wykonają Zadanie Rozdaniowe
najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
3. Zwycięzcom Rozdania przyznane zostaną Vouchery do kin sieci Cinema City w liczbie od
3 do 5 (słownie od trzech do pięciu) na pokaz filmu „Lena i Śnieżek” do wykorzystania w
terminie 8-11.08.2022 r.
3
4. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 6.08.2022 r.
6. Zwycięzcy Rozdania zostaną poinformowani o uzyskaniu Nagrody poprzez zamieszczenie
listy Zwycięzców wskazujących nazwy profili (kont) w profilu @nieperfekcyjna_mama w
serwisie Instagram najpóźniej dnia 8.08.2022 r.
7. Informacja o wygranej w Rozdaniu zostanie przesłana Zwycięzcom w wiadomości
prywatnej w serwisie Instagram.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Komisji Rozdaniowej
w ciągu 3 dni od dnia wysłania przez Komisję, wiadomości prywatnej na koncie
@nieperfekcyjnamama_pl w serwisie Instagram informacji niezbędnych przekazania
Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu
korespondencyjnego na terytorium Rzeczypospolitej Polski.
9. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w
ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Rozdaniowa
wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody,
jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez
Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych
nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora na adres e-mail
wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od
dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o
przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając
Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
15. W Rozdaniu można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz.
16. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.


§5. Dane Osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z
organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres korespondencyjny ul.
Belwederska 20/22, 00-762 Warszawa oraz na adres e-mail joanna.osinska@kinoswiat.pl.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda
Uczestników na udział w Rozdaniu oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes
administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia
roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do
przeprowadzenia Rozdania, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych
4
reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody,
wydania Nagrody.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród
Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Rozdania, a po jego zakończeniu
do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku
przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od
końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Rozdanie.
6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo
cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie
zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail joanna.osinska@kinoswiat.pl
8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty
z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy
publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.


§ 6. Reklamacje
1. Uczestnikom Rozdania przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem
„Reklamacja: Rozdanie „Lena i Śnieżek – Przyjaźń Niejedno Ma Imię” na adres e-mail
joanna.osinska@kinoswiat.pl lub adres korespondencyjny Organizatora ul. Belwederska
20/22, 00-762 Warszawa związanej z przebiegiem Rozdania w trakcie jego trwania, a
także do 3 dni po zakończeniu Rozdania.
2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres
do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3. Organizator w terminie 3 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem
poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa
Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.


§7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2022 r.
2. Rozdanie nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i
zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27,z późn. zm.) i nie
podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej
ustawy.
3. Organizator Rozdania nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez
potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Rozdaniowego z przyczyn leżących
wyłącznie po stronie Uczestnika.
5
4. Regulamin Rozdania udostępniony jest w czasie trwania Rozdania za pośrednictwem
publicznej sieci teleinformatycznej Internet na koncie @nieperfekcyjnamama_pl i w
siedzibie Organizatora.
5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego
załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Rozdania.
6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo
zgodnie z przepisami prawa.
7. Niniejsze Rozdanie nie jest w żaden sposób organizowane, sponsorowane,
przeprowadzane ani popierane przez serwis Instagram ani z nim związane.
8. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Rozdania jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej
powstać w związku z organizowaniem Rozdania.
9. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych
przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn
dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa