REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Mali Artyści BIC Kids”

 

REGULAMIN KONKURSU pod nazwą „Mali Artyści BIC Kids”


I. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu prowadzonego pod nazwą „Mali Artyści BIC Kids” (dalej „Konkurs”).


2. Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma prowadzona przez Beatę Kolterman pod nazwą: Kolterman Media Communications, Beata Kolterman z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa, REGON 015900746 , NIP 113-035-44-29 (dalej „Organizator”).


3. Fundatorem wszystkich nagród w Konkursie jest spółka pod firmą: BIC POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Niepodległości 69, 02-626 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze
przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037071, z kapitałem zakładowym 24.271.500,00 zł, posiadająca numer NIP 5211012913 oraz numer REGON 010794498 (dalej
„Fundator”).


4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 16.08.2021 r., po opublikowaniu postu z ogłoszeniem Konkursu przez Influencerkę https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama i kończy z dniem 22.08.2021 r. r. o godz. 23:59:00 (dalej „Czas Trwania Konkursu”).


5. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do dnia 27.08.2021 r. (dalej „Laureaci”).


6. Konkurs prowadzony jest na portalu społecznościowym Facebook na profilu Influencerki (wymienionej w ust. 4 powyżej): nieperfekcyjnamama (dalej „Strona Konkursu”), na podstawie niniejszego Regulaminu.


7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook lub z nim związany. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek
odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem. Serwis Facebook nie pomaga w przeprowadzaniu Konkursu, a Organizator korzysta wyłącznie z serwisu Facebook w celu administrowania Konkursem. Wszelkie pytania, komentarze oraz reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje
przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.


8. Organizator przy organizacji Konkursu nie dokonuje publikacji na prywatnych profilach Uczestników ani nie wykorzystuje połączeń ze znajomymi Uczestników, a wszelkie ewentualne udostępnianie postów
dotyczących Konkursu na własnym profilu Uczestnika, oznaczanie w nich znajomych czy zapraszanie do ich polubienia, Uczestnicy dokonują wyłącznie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.


9. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2020, Nr 201, poz. 2094, ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.


10.Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu oraz nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej: „Komisja”) złożona z osób wybranych przez Organizatora.


11. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


II. Uczestnik Konkursu


1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych która:
a. jest zarejestrowanym użytkownikiem serwisu Facebook.com i
b. polubiła w serwisie profili Influencerki https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama
c. zapoznała się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia,

d. w dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e. wykonała Zadanie Konkursowe,
f. spełnia pozostałe warunki udziału w Konkursie określone w Regulaminie
(dalej: „Uczestnik”).


2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 powyżej lub w innych postanowieniach Regulaminu stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego
wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania Nagrody, spowoduje powstanie prawa do dochodzenia jej zwrotu przez Organizatora.


3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu i Fundatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz inne podmioty biorące bezpośredni
udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.


4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia w Konkursie pracy konkursowej w postaci komentarza ze zdjęciem , o którym mowa w pkt II.1 (dalej „Praca Konkursowa”), która narusza obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, dobre obyczaje lub też prawa lub dobra osób trzecich. Odmowa uwzględnienia w Konkursie lub usunięcie, o których mowa w zdaniu poprzednim, są równoznaczne z wykluczeniem Uczestnika Konkursu z przeprowadzanego przez
Organizatora Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu Prac Konkursowych, które:
• zawierają zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej elementy sprzeczne z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego, w szczególności zawierające treści wulgarne, uważane powszechnie za obraźliwe, szerzą nienawiść lub dyskryminację rasową, kulturową, etniczną, obyczajową światopoglądową, naruszają godność osobistą, mogą być zakwalifikowane jako pornografia, stanowią zniewagę lub pomówienie innych osób, nawołują do agresji;
• przyczyniają się do łamania praw autorskich lub stanowią złamanie takich praw;
• propagują używanie narkotyków bądź innych nie dopuszczonych do legalnego obrotu środków
odurzających;
• propagują spożywanie alkoholu;
• zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje;
• zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe lub wizerunek osób innych niż
zgłaszający się do Konkursu Uczestnik, którzy nie wyrazili na to zgody;
• zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy) dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż marki BIC;
• są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
• w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin;
• zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem;
• podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami serwisu Instagram;
• podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Instagrama kont/profili osób trzecich;
• naruszają prawa innych osób, w szczególności dobra osobiste lub prawa autorskie;
• stanowią zakazaną lub nieuczciwą reklamę w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2070, ze zmianami).


5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie Prac Konkursowych, których autorzy:
a) nie działają we własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie;
b) działają z fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook;
c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook;
d) naruszają Regulamin lub regulamin serwisu Facebook.

6. Podanie danych, złożenie oświadczeń, jak również udzielenie wszystkich zgód i zezwoleń, o których mowa w Regulaminie, jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w Konkursie. Każdy uczestnik
przystępując do Konkursu potwierdza, że zapoznał się i akceptuje wszystkie zawarte w niniejszym Regulaminie postanowienia.


III. Zadanie Konkursowe


1. Zadanie Konkursowe polega na: zamieszczeniu pod postem konkursowym na profilu https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama w serwisie Facebook.com komentarza ze zdjęciem domowej galerii prac plastycznych wykonanych przez dziecko Uczestnika Konkursu;


2. Oceny Prac Konkursowych dokona Influencerka wymieniona w Regulaminie ( wskaże 5 laureatów Konkursu) w oparciu o następujące kryteria:
a) zgodność Pracy Konkursowej z zasadami Konkursu;
b) pomysłowość i kreatywność Pracy Konkursowej;
c) pozytywna reakcja na Pracę Konkursową w sieci Internet;
d) unikalności – akceptowane będą̨ tylko te Prace Konkursowe, które nie były dotychczas publikowane w kraju ani za granicą, w szczególności nie zostały zamieszczone wcześniej w jakichkolwiek serwisach lub mediach społecznościowych, jak również̇ nie były uprzednio zgłaszane do udziału w innych konkursach, a których autorem jest Uczestnik.
Powyższe kryteria będą stanowić podstawę arbitralnej i uznaniowej decyzji w celu ustalenia wyników Konkursu. Kryteria oceny stosowane przy ocenie rozwiązań zadania konkursowego są subiektywne i nie są weryfikowalne.


3. Przystąpienie do udziału w Konkursie (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) odbywa się poprzez publikację w serwisie Instagram Pracy Konkursowej, którą jest post, o którym mowa w ust. 1 powyżej.


4. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną ilość Prac Konkursowych, ale ma możliwość wygrania tylko jednej Nagrody. W przypadku dokonania przez tą samą osobę zgłoszeń kilku Prac Konkursowych do Konkursu, nagrodzona może zostać tylko jedna Praca Konkursowa.


5. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń Konkursowych w imieniu osób trzecich.


6. Praca Konkursowa musi być efektem samodzielnej pracy twórczej osoby zgłaszającej i być nieobciążona prawami osób trzecich.


7. Zgłoszenie Konkursowe jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń i zobowiązań:


a) Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika.
b) Uczestnik jest osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie zachodzą wobec niego żadne przesłanki, które powodują jego wykluczenie z Konkursu.
c) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celach związanych z realizacją Konkursu, przyznania Nagrody i publikacji wyników Konkursu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (dalej „RODO”).
d) Uczestnik wyraża zgodę̨ na kontakt drogą elektroniczną w celach związanych z Konkursem.
e) Uczestnik zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora określonymi w Załączniku Nr 1 do Regulaminu, stanowiącymi spełnienie obowiązku informacyjnego
w rozumieniu art. 13 RODO oraz potwierdza, iż został poinformowany, że ma możliwość odwołania 4 udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
f) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do Pracy Konkursowej i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich.
g) Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu pełnia autorskich praw osobistych i majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych do Pracy Konkursowej i utworów zawartych w Pracy Konkursowej, a także do innych dzieł spełniających kryteria utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) i przesyłając Pracę Konkursową Uczestnik Konkursu potwierdza również, że:


 Praca Konkursowa jest oryginalna, dotychczas niepublikowana i nie nagradzana w innych konkursach;
 jest wynikiem jego osobistej, samodzielnej twórczości;
 przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej w pełnym zakresie oraz prawa te nie są w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich;
 korzystanie z Pracy Konkursowej w zakresie koniecznym dla realizacji Konkursu i ogłoszenia jego wyników, jak również w zakresie określonym w Regulaminie, w tym w celu publikacji i wykorzystania przez Organizatora, nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności praw osobistych.
h) Uczestnik nie udzielił żadnej osobie innej niż Organizator i Fundator licencji uprawniającej do korzystania ze zgłoszonej w ramach Konkursu Pracy Konkursowej, z wyłączeniem licencji udzielanej serwisowi Facebook na warunkach określonych w zasadach funkcjonowania tego serwisu.
i) Żadne z przesłanych przez Uczestnika Prac Konkursowych nie są obciążone lub ograniczone prawem osoby trzeciej.
j) Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność́ wobec Organizatora i Fundatora oraz osoby trzeciej w przypadku, gdy osoba trzecia będzie sobie rościć́ prawa do opublikowanych przez Uczestnika zdjęć́ lub opisów, jak również̇, gdy osoba trzecia zgłosi jakiekolwiek roszczenia związane z
rozpowszechnianiem jej wizerunku w ramach Pracy Konkursowej.

Uczestnik zobowiązuje się do zwolnienia Organizatora i Fundatora z odpowiedzialności wobec każdej osoby trzeciej, która skieruje przeciwko Organizatorowi i/lub Fundatorowi ww. roszczenie związane z Konkursem.
k) Korzystanie przez Organizatora i/lub Fundatora z Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.


IV. Nagrody dla Uczestników


1. Nagrodami w Konkursie jest: 5 zestawów produktów BIC Kids o wartości jednostkowej 184,32 zł (sto osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze) każdy. Całościowa wartość Nagród wynosi 921,60 zł brutto (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt groszy).
2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu Nagród związanych z Konkursem, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości brutto danej Nagrody rzeczowej. W takim przypadku, część Nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody rzeczowej i finansowej, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Warunkiem wydania Nagrody jest poprawne uzupełnienie przez nagrodzonych Uczestników Konkursu formularza z danymi, które umożliwią Organizatorowi poprawne rozliczenie podatku dochodowego. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale stanowi warunek odebrania Nagrody.


Za pobranie i odprowadzenie należnego podatku odpowiedzialny jest wyłącznie Organizator.


3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi we wskazanym w niniejszym Regulaminie terminie na profilu Influencerki w serwisie Facebook.com oraz za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez Influencerkę do Laureata w serwisie Facebook, w której Influencer poprosi Laureatów o kontakt w wiadomości e-mail na adres a.rudek@kolterman.pl celem potwierdzenia chęci otrzymania Nagrody i przekazania danych osobowych koniecznych do dostarczenia Nagrody.


4. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie wiadomości, o której mowa w ust. 3 powyżej, w której znajdzie się formularz z danymi Uczestnika, zawierający: imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres
korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz potwierdzenia chęci odbioru Nagrody o treści „Wyrażam chęć otrzymania nagrody w Konkursie „Mali Artyści BIC Kids”. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie stanowić przyczynę odmowy wydania Uczestnikowi Nagrody w przypadku wygranej.


5. Brak wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 3-4 powyżej, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania Laureatów o zwycięstwie w Konkursie (decyduje data wysłania wiadomości e-mail przez Influencera), będzie uważane za rezygnację z prawa do otrzymania Nagrody.


6. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.


7. Nagrody zostaną przesłanie zwycięzcom listownie do dnia 10.09.2021 r. na adres wskazany zgodnie z ust. 3-4 powyżej.


8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieuzasadniania wyboru nagrodzonych Prac Konkursowych.


9. Laureat Konkursu nie może przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie.


10.Nagrodzony Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna Nagroda.


11.Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.


12.Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród, jak również do nieprzyznania nagród w ogóle, w przypadku braku Prac Konkursowych spełniających wymogi Regulaminu.


13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru Nagrody z przyczyn od niego niezależnych i/lub leżących po stronie Uczestników. W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, wynikające z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub innych danych, koniecznych do przekazania Nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji, podanego przez Uczestnika, jak również za zmianę innych danych, uniemożliwiającą prawidłowe przekazanie Uczestnikowi Nagrody. Jeżeli Nagroda nie zostanie odebrana (2x awizo) po uprzednim wysłaniu przez Organizatora na podany przez Użytkownika adres, przechodzi do dyspozycji Organizatora. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za odbiór nagrody pod wskazanym przez Laureata adresem przez inną niż Laureat osobę podającą się za Laureata.


V. Przetwarzanie danych osobowych


1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia działań związanych z organizacją i obsługą Konkursu, przy czym Organizator będzie przetwarzał wyłącznie dane osobowe Laureatów Konkursu, wyłącznie w celu niezbędnym do przekazania im Nagród oraz ewentualnie w celu dokonania rozliczeń podatkowych, jeśli zajdzie taka prawna konieczność.


2. Administratorem (w rozumieniu obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych) danych osobowych Uczestników (Laureatów) przekazanych przez nich w związku z przystąpieniem do Konkursu, jak również̇ przetwarzanych w związku z jego obsługą, rozliczeniem oraz podsumowaniem, jest Organizator.


3. Uczestnik Konkursu, poprzez przygotowanie i przekazanie Pracy Konkursowej zgodnie z wymaganiami określonymi w ramach niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora zgodnie ze wskazanymi zasadami oraz potwierdza zapoznanie się z treścią i akceptację „Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu przez Organizatora” stanowiącej Załącznik Nr 1 do Regulaminu.


4. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Uczestników Konkursu, zawiera klauzula, o której mowa w punkcie powyżej. Uczestnik, przed przystąpieniem do Konkursu, ma
obowiązek zapoznać się z treścią klauzuli, o której mowa w punkcie powyżej oraz z pozostałymi postanowieniami Regulaminu.


VI. Reklamacje


1. Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie, tj. Uczestnicy, mają prawo zgłaszać Organizatorowi reklamacje dotyczące Konkursu w terminie 14 (czternastu) dni od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego reklamację, jednak nie później niż do dnia 15.09.2021 roku, za pomocą poczty elektronicznej na adres: a.rudek@kolterman.pl.


2. Reklamacje rozpatruje Komisja powołana przez Organizatora.


3. Reklamacje powinny być sporządzane w formie pisemnej lub elektronicznej i zawierać imię i nazwisko, dokładny adres, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, jak również dokładny opis i powód
reklamacji oraz treść żądania.


4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, włączając w to wysyłkę pisma zawierającego odpowiedź na reklamację.


5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.


6. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony w tej samej formie, w której złożono reklamację na adres Uczestnika podany w reklamacji.


7. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest wiążąca i ostateczna. Bez względu na postępowanie reklamacyjne Uczestnik Konkursu ma prawo dochodzić roszczeń przed sądem powszechnym, na zasadach ogólnych.


VII.Prawa autorskie


1. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z przygotowaniem Pracy Konkursowej i zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Organizatora i/lub Fundatora w przypadku, w
którym umieszczenie w serwisie Instagram jego Pracy Konkursowej spowoduje powstanie roszczeń osób trzecich wysuwanych w stosunku do Organizatora lub Fundatora.


2. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

VIII. Postanowienia końcowe


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16. 08. 2021 roku i obowiązuje do odwołania.
2. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Uczestnicy biorą̨ udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
3. Niniejszy Regulamin, jak i Konkurs, podlegają̨ prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji powszechnych sądów polskich.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na profilu
https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama
6. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, w dokumentach w nim powołanych oraz we właściwych powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w innych materiałach mają jedynie charakter informacyjny.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym momencie trwania Konkursu, bez podania przyczyny, pod warunkiem jednak, że taka zmiana nie wpłynie na pogorszenie sytuacji Uczestników.

Zmieniony regulamin będzie obowiązywał od momentu publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmianami przez Uczestników Konkursu. Zmiany Regulaminu będą̨ komunikowane na na profilu https://www.facebook.com/nieperfekcyjnamama