REGULAMIN

 

REGULAMIN KONKURSU „Różowy październik”
(dalej „Regulamin”)
 
WARUNKI OGÓLNE

Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą „Różowy październik”(dalej „Konkurs”).
Organizatorem Konkursu jest Anna Dydzik (dalej „Organizator”).
Konkurs trwa od dnia 16.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r. na blogu https://nieperfekcyjnamama.pl .
W dniu 16.10.2017 r. na blogu www.nieperfekcyjnamama.pl zostanie opublikowany post konkursowy.
Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, które spełnią warunki określone w Rozdziale 2 Regulaminu (dalej „Uczestnik”).
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść Regulaminu będzie dostępna w okresie trwania Konkursu na stronie https://nieperfekcyjnamama.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Konkursie mogą wziąć udział osoby, które spełniają wymogi określone w Rozdziale 1 pkt 4 Regulaminu i które prawidłowo zgłoszą swój udział w Konkursie.
Celem prawidłowego zgłoszenia udziału w Konkursie należy:
odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jak dbasz o swoje zdrowie?, które zostanie opublikowane na blogu www.nieperfekcyjnamama.pl (dalej Odpowiedź).
Oraz opublikować Odpowiedź w komentarzu pod postem konkursowym. Odpowiedź musi zawierać maksymalnie 300 znaków. W przypadku wysłania dłuższej Odpowiedzi będzie brana pod uwagę wyłącznie ta część, która zawiera pierwsze 300 znaków.
Odpowiedź nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami.

NAGRODA I WERYFIKACJA

Organizator zobowiązuje się wydać w trakcie trwania Konkursu w zakresie limitów określonych w pkt. 3.3., Uczestnikom, którzy przesłali najciekawsze i najbardziej kreatywne Odpowiedzi, spełniają warunki formalne uczestnictwa wskazane w pkt. 1.4. oraz dokonali Zgłoszenia w Konkursie zgodnie z wymogami określonymi w pkt 2.2 Regulaminu (dalej „Laureaci”) nagrodę określoną szczegółowo w pkt. 3.2.
Nagrodą w Konkursie jest:
Voucher na badanie USG do Centrum Medycznego POLMED o wartości 130 zł brutto, wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 14 zł, przeznaczoną na refundację podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody (dalej „Nagroda I”); łączna wartość Nagrody I wynosi 144 zł;

Voucher jest bezterminowy i ważny jest przy rezerwacji badania w placówka, których lista dostępna jest ta stronie www.polmed.pl Podczas rezerwacji terminu należy podać hasło: CHIQUITA.

Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, tj. po odjęciu kwoty w wysokości 10% łącznej wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody.
Pula dostępnych Nagród wynosi:
5 x Nagroda
Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za rzeczową część Nagrody.
Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator odprowadzi należny podatek od Nagrody, zatem Uczestnik otrzyma jedynie element rzeczowy Nagrody.
Nagrody będą przyznawane przez Organizatora. Organizator dokonana oceny zgłoszonych Odpowiedzi w oparciu o kryteria pomysłowości i oryginalności. Do dnia 3.11.2017 r. zostanie stworzona Lista Laureatów dotycząca Uczestników, którzy w Konkursie wysłali najciekawsze i najbardziej kreatywne Odpowiedzi (dalej „Lista Laureatów”). Na Listę Laureatów z lokatami od 1 do 5 zostanie wpisanych 5 Laureatów, których Odpowiedzi zostały ocenione najwyżej przez Organizatora.
Weryfikacja prawa do Nagrody dokonana będzie zgodnie z poniższą procedurą:
W ciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu Laureat poprzez komentarz pod swoja pracą, zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu Konkursu i poproszony o przesłanie za pomocą wiadomości mailowej swoich danych niezbędnych do wydania Nagrody (tj. imienia, nazwiska, adresu – ulicy, numeru domu, kodu pocztowego, miejscowości, numeru telefonu) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wydania Nagród.
Wyniki Konkursu dostępne będą w postaci Listy Laureatów zawierającej imię i pierwszą literę nazwiska Laureatów w siedzibie Organizatora. Ponadto wszyscy Laureaci zostaną powiadomieni przez Organizatora o rozstrzygnięciu konkursu poprzez komentarz pod postem konkursowym.
Wysłanie Nagród nastąpi przesyłką kurierską na adres podany przez Laureata zgodnie z pkt. 3.6 lit. a) powyżej do dnia 10.11.2017 r.

REKLAMACJE I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane tylko w formie listu poleconego do dnia 1.12.2017 r. na adres podany przez Organizatora z dopiskiem „Różowy październik”.
Każda Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres zamieszkania Uczestnika, adres e-mail podany w Zgłoszeniu, dokładny opis i powód reklamacji, a w tytule nazwę Konkursu oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Anna Dydzik  moich danych osobowych przez wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Różowy październik” zgodnie z Regulaminem. Zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść. Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego, jak również że mam prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania”.
Decyzja Komisji Konkursowej zostanie przesłana do Uczestnika Konkursu zgłaszającego reklamację w ciągu7 dni od daty otrzymania reklamacji. Decyzja Komisji Konkursowej kończy postępowanie reklamacyjne. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń bezpośrednio na drodze postępowania sądowego.
Organizator Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Konkursu, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji.
Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać od Organizatora.
Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest – w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 poz. 922.) – Anna Dydzik . Dane będą przetwarzane dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu, wydania Nagrody oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.
Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają postanowienia Regulaminu.